Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

FACTURA

In Monitorul Oficial nr. 977 din 27 octombrie 2023 a fost publicată Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității
financiare a României pe termen lung prin care s-au adus modificări referitoare la facturarea electronică.
Aceste modificări au ca scop implementarea etapizată a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2023/1553 a Consiliului din 25 iulie 2023 de autorizare a României să
introducă o măsură specială de derogare de la articolele 218 și 232 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată. Decizia permite
României, începând cu data de 1 ianuarie 2024, să instituie facturarea electronică obligatorie pentru toate tranzacţiile efectuate între persoanele impozabile stabilite pe
teritoriul României.
Procesul de implementare va fi realizat în două etape, astfel:
I. În prima etapă, în perioada 1 ianuarie 2024 - 30 iunie 2024, operatorii economici -persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în
scopuri de TVA au obligaţia să raporteze în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura toate facturile emise în relaţia B2B și în relaţia cu instituţiile publice,
altele decât cele efectuate în relaţia B2G, pentru care există obligaţia utilizării Ro eFactura începând cu data de 01 iulie 2022.
De asemenea, operatorii economici persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România au obligaţia, începând cu 1 ianuarie 2024,
să raporteze în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura toate facturile emise în relaţia B2B pentru livrări de bunuri și prestări de servicii care au locul livrării
sau prestării în România.
II. În a doua etapă, începând cu data de 01.07.2024, emitenţii facturilor electronice au obligaţia de transmitere a acestora către destinatari utilizând sistemul naţional
privind factura electronică RO e-Factura, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din OUG nr.120/2021.
Începând cu data de 1 iulie 2024 pentru operaţiunile realizate între persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2), sunt considerate facturi
numai facturile care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021. Utilizarea facturii electronice face obiectul acceptării de către
destinatar, cu excepţia facturilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021, cu modificările și completările ulterioare.

 

Conform OMEF 3512/2008:

AVIZUL DE INSOTIRE A MARFII  

Este formular cu regim special intern de tipärire si numerotare.

 1 . Serveste ca:

-        document de Insotire a märfii pe timpul transportului, dupä caz;

-        document ce stä Ia baza Intocmirii facturii, dupä caz;

-        dispozitie de transfer al valorilor materiale de Ia o gestiune Ia alta, dispersate teritorial, ale aceleiasi unitäti;

-        document de primire In gestiune, dupä caz;

-        document de descärcare din gestiune a bunurilor cedate cu titlu gratuit.

 

2.  Se Intocmeste, In douä sau mai multe exemplare, de cätre unitätile care nu au posibilitatea Intocmirii facturii In momentul livrärii produselor, märfurilor sau altor valori materiale, precum si In alte situatii stabilite prin procedurile proprii ale unitatii.

In cazul transferului de bunuri Intre gestiunile aceleiasi unitäti, dispersate teritorial, precum si al transportului bunurilor cedate cu titlu gratuit (mostre, bunuri date pentru stimularea vãnzärii sau testäri Ia locul de desfacere, premii, materiale promotionale etc.) avizul de Insotire a märfii va purta mentiunea Färä facturä, dupä caz.

Pe avizul de Insotire a märfii emis pentru valori materiale trimise pentru prelucrare Ia terti se face mentiunea Pentru prelucrare Ia terti.

In celelalte situatii decãt cele preväzute mai sus se face mentiunea cauzei pentru care s-a Intocmit avizul de Insotire a märfii si nu factura.

 

3.  Circulä, dupä caz:

-        Ia furnizor:

-               Ia delegatul unitätii care face transportul sau al clientului, pentru semnare de primire;

-               Ia compartimentul desfacere, pentru Inregistrarea cantitätilor livrate In evidentele acestuia si pentru Intocmirea facturii;

-               Ia compartimentul financiar-contabil;

-        Ia cumpärätor:

-               Ia magazie, pentru Incärcarea In gestiune a produselor, märfurilor sau altor valori materiale primite, dupä efectuarea receptiei de cätre comisia de receptie si dupä consemnarea rezultatelor;

-               Ia compartimentul aprovizionare, pentru Inregistrarea cantitätilor aprovizionate In evidenta acestuia;

-               Ia compartimentul financiar-contabil, pentru Inregistrarea In contabilitatea sinteticä si analiticä.

 

4.  Se arhiveazä, dupä caz:

-               Ia furnizor:

-                          Ia compartimentul desfacere;

-                          Ia compartimentul financiar-contabil;

 

-               Ia cumpärätor:

-                    Ia compartimentul financiar-contabil.

 

5.  Continutul minimal obligatoriu de informatii al avizului de Insotire a märfii este urmätorul:

-            seria si numärul intern de identificare a formularului;

-            data emiterii formularului;

-            datele de identificare ale furnizorului (denumire, adresä, cod de identificare fiscalä);

-            datele de identificare ale cumpärätorului (denumire, adresä, cod de identificare fiscalä);

-            denumirea si cantitatea bunurilor livrate;

-            pretul si valoarea, dupä caz;

-            date privind expeditia: numele delegatului, buletin/carte identitate (serie, numär), numärul msjlocului de transport, ora livrärii, semnätura delegatului;

-            semnätura expeditorului.

-            data primirii In gestiune si semnätura gestionarului primitor.

 

 

 CHITANTA

1 . Serveste ca:

-            document justificativ pentru depunerea unei sume In numerar Ia casieria unitätii;

-            document justificativ de Înregistrare In registrul de casä si In contabilitate.

 

In conditille In care sumele Inscrise pe chitantä sunt aferente Iivrärilor de bunuri sau prestärilor de servicil scutite färä drept de deducere conform prevederilor legale (ex: art. 141 aIm. (1) si (2) din codul fiscal), formularul de chitanta este docu mentul justificativ care stä Ia baza Inregistrarii veniturilor in contabilitate.

 

2. Se Intocmeste In douà exemplare, pentru fiecare sumä Incasatà, de cätre casierul unitatii si se semneazä de acesta pentru primirea sumei.

 

3. circulä Ia depunàtor (exemplarul 1, cu stampila unitätii). Exemplarul 2 rämãne In carnet, fund folosit ca document de verificare a operatiunilor efectuate In registrul de casà.

 

4. Se arhiveazà Ia compartimentul financiar-contabil, dupä utilizarea completä a carnetului (exemplarul 2).

 

5. continutul minimal al formularului:

-                          denumirea unitätii; codul de identificare fiscalà; numarul de Inregistrare Ia oficiul registrului comertuIui; sediul (localitatea, str., numar); judetul;

-                          denumirea, numärul si data (ziua, luna, anul) Intocmirii formularului;

-                          numele si prenumele persoanei fizice care depune sume si ce reprezintä acestea sau, dupä caz, denumirea unitatii; codul de identificare fiscalä; numàrul de Inregistrare Ia oficiul registrului comertuIui; sediul (localitatea, str., numar); judetul persoanei juridice;

-                          suma in cifre si litere;

-                          semnatura casierului.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?